NAI ZMLUVN PARTNERI ( pre mnostvo ich lenov sme vypracovvali projekt ):


Spolonos iReality media s.r.o., vznikla v roku 2016. Jej poslanm je vyriei pre klientov otzku efektvnej propagcie na internete. Online marketing je kov slovo reprezentujce vetko to, o spolonos zastreuje. A nielen to! Realizan tm pod vedenm sksench odbornkov je zrukou profesionlneho prstupu.

 

iReality media s.r.o., M. Mika 10407/ 12, 971 01 Prievidza, Tel.: 0907 723 203, www.irealitymedia.sk, obchod@irealitymedia.sk
 


GEMTECH patr medzi vznamnch eurpskych dovozcov a distribtorov vysoko kvalitnch produktov profesionlnych kamerovch, prstupovch a zabezpeovacch systmov. Vaka partnerstvu s poprednmi vrobcami ponkame komplexn integrovan rieenia v oblasti bezpenosti. Nam cieom je poskytova zkaznkom a partnerom skuton pridan hodnotu s maximlnou flexibilitou za frov ceny.

 

GEMTECH, s.r.o., Adresa: Karpatsk 3256/15,058 01 Poprad, Telefn: 052 / 789 7891, www.gemtech.eu, email: info@gemtech.eu

Prevdzka Bratislava : Star Vajnorsk 11, 831 04 Bratislava, Telefn: 02/4463 2557


Zdruenie spoloenstiev vlastnkov bytov na Slovensku (ZSVB) je dobrovon, nezvisl a neziskov zdruenie prvnickch osb registrovan v zmysle obianskeho zkonnka. Je lenskou organizciou a zdruuje Spoloenstv vlastnkov bytov a nebytovch priestorov, ktor vznikli na zklade zkona NR SR . 182/1993 Z. z. o vlastnctve bytov a nebytovch priestorov. Zdruenie - ZSVB na Slovensku bolo zaloen a zaregistrovan 21. marca 1996 v Koiciach ako mimovldna organizcia na pomoc a podporu vznikajcim spoloenstvm vlastnkov bytov ( a nebytovch priestorov ) a na poradensk innos v oblasti sprvy bytovho domu. Sdlo strednej kancelrie je v Koiciach. Organizanou zlokou Zdruenia s regionlne centr, ktor psobia v mestch Koice, Martin, Bansk Bystrica, iar nad Hronom a Bratislava. alej s to kluby SVB pri ZSVB na Slovensku, ktor pracuj v mestch Levice, Nitra, Povask Bystrica, Prievidza, Poprad, Spisk Nov Ves, Humenn a Vranov nad Topou.

 

Zdruenie spoloenstiev vlastnkov bytov na Slovensku (ZSVB), Masarykova 21, 040 01 Koice

Mobil: 0907 954 452, info@zsvb.sk, www.zsvb.sk


Slovensk lekrnick komora je nezvisl, nepolitick, samosprvna stavovsk organizcia, ktor zdruuje osoby vykonvajce povolanie farmaceuta v slade s ustanoveniami zkona NR SR . 578/2004 Z. z. o poskytovateoch zdravotnej starostlivosti, zdravotnckych pracovnkoch, stavovskch organizcich v zdravotnctve a o zmene a doplnen niektorch zkonov. Slovensk lekrnick komora chrni prva a zujmy svojich lenov v svislosti s vkonom zdravotnckeho povolania farmaceut a poskytuje svojim lenom bezplatn sprostredkovanie odbornho a prvneho poradenstva v svislosti s vkonom povolania. Zastupuje svojich lenov v spolonch otzkach dotkajcich sa vkonu zdravotnckeho povolania farmaceut. Aktvne sa zastuje na tvorbe veobecne zvznch prvnych predpisov svisiacich s vkonom zdravotnckeho povolania a s poskytovanm lekrenskej starostlivosti.

 

Slovensk lekrnick komora, Nov Roavsk 3, 831 04 Bratislava 3

069 2029 486, 0902 416 418, sekretariat@slek.sk, www.slek.sk


Slovensk lekrska komora (SLK) je nslednckou organizciou lekrskej komory Raksko-Uhorska, predchdzajcich lekrskych komr ustanovench na zem Slovenska poas existencie prvej eskoslovenskej republiky (1929), Slovenskho ttu (1942) a povojnovej eskoslovenskej republiky v rokoch 1946, Zvzu slovenskch lekrov, ktor bol zaloen v roku 1969. Jeho innos bola ukonen v roku 1970 a znovuobnoven v roku 1990. Rozhodnutm lekrskeho stavu na pamtnom ilinskom zhromaden jeho lenov bol 26. janura 1990 roku zvz premenovan na Slovensk lekrsku komoru.

 

Slovensk lekrska komora, Raianska 42/A, 831 02 Bratislava

02/4911 4300, 0911/204 496, sekretariat@lekom.sk, www.lekom.sk


Slovensk komora zubnch lekrov je mimovldna samosprvna nepolitick stavovsk a profesijn organizcia psobiaca na zem SR zriaden zkonom 13/1992 Zz. V sasnosti s prvomoci stavovskch organizci upraven zkonom 578/2004 Z.z. o poskytovateoch zdravotnej starostlivosti, zdravotnckych pracovnkoch, stavovskch organizcich v zdravotnctve a o zmene a doplnen niektorch zkonov. Komora zdruuje zubnch lekrov v Slovenskej republike, podporuje ich zujmy a ochrauje ich stavovsk es, podiea sa na utvran podmienok a zvyovan odbornej rovne poskytovanej stomatologickej starostlivosti.

 

Slovensk komora zubnch lekrov, Fibichova 14, 821 05 Bratislava

02/4820 4070 - sekretarit, skzl@skzl.sk, www.skzl.sk


Slovensk rybrsk zvz je dobrovon zujmov organizcia zdruuje obanov Slovenskej republiky, ktor maj aktvny zujem o rozvoj a zveaovanie rybrstva, ako aj o aktvny vkon rybrskeho prva. Slovensk rybrsky zvz je v zmysle zkona . 83/90 Zb. o zdruovan obanov obianske zdruenie v oblasti portovho rybrstva a starostlivosti o ekolgiu vd na Slovensku.

 

SLOVENSK RYBRSKY ZVZ - RADA ILINA, ul. Andreja Kmea 20, 010 55 ilina

041/562 69 06 - Sekretarit tajomnka, sekretariat@srzrada.sk, www.srzrada.sk


Slovensk asocicia cestovnch kancelri a cestovnch agentr bola zaloen v auguste roku 1991 a zaala svoju innos 5. oktbra 1991 pod pvodnm nzvom Slovensk asocicia cestovnch kancelri. V svislosti so zmenami ivnostenskho zkona a prijatm zkonnej pravy pre podnikanie cestovnch kancelri a cestovnch agentr dolo v roku 2003 k jej premenovaniu a zaregistrovaniu novho nzvu, ktor zohaduje skutonos, e pvodn ivnos cestovnej kancelrie sa rozlenila na dve ivnosti, a to na cestovn kancelrie a cestovn agentry. Asocicia je dobrovonm, nezvislm zdruenm cestovnch kancelri, cestovnch agentr a alch firiem a intitci, ktor sa zaoberaj cestovnm ruchom.

 

Slovensk asocicia cestovnch kancelri a cestovnch agentr, Bajkalsk 25, 821 01 Bratislava,
02/53419058 , 02/58233385, www.sacka.sk
ZHR SR je najsilnejie profesijn zdruenie, ktor poskytuje kolektvny hlas pre hotelov a retauran priemysel. Iniciuje a pripomienkuje nvrhy zkonov a vyhlok, presadzuje zujmy svojich lenov vo vzahu k strednm a regionlnym orgnom ttnej sprvy. Ako riadny len eurpskej konfedercie hotelovch zvzov a asocici HOTREC m monos ovplyvova dianie a legislatvu v eurpskom kontexte a profitova zo sksenost ostatnch lenskch krajn. ZHR SR je jednm zo zakladajcich lenov Zvzu CR SR.

 

Zvz hotelov a retaurci SR, Bajkalsk 25, 821 01 Bratislava

02/582 333 86, zhr@zhrsr.sk, www.zhrsr.skZstupcovia siedmich rozhodujcich celoslovenskch zdruen cestovnho ruchu zaloili 17. janura 2011 Zvz cestovnho ruchu SR (ZCR SR), ktor je dobrovonou, apolitickou a profesijne zameranou organizciou zamestnvateov v cestovnom ruchu. lenmi zvzu s v sasnosti Zvz hotelov a retaurci SR, Slovensk asocicia cestovnch kancelri a cestovnch agentr, Bratislavsk hotelov asocicia, Lavex - lanovky a vleky, Historick hotely Slovenska, Slovensk zvz vidieckej turistiky a agroturistiky, Slovensk spolonos sprievodcov cestovnho ruchu, Asocicia slovenskch kpeov, Asocicia informanch centier Slovenska a prv podnikatesk subjekt akciov spolonos TATRY MOUNTAIN RESORTS.

 

Zvz cestovnho ruchu Slovenskej republiky

02/5341 9058, zcrsr@zcrsr.sk, www.zcrsr.skFirma SKEAGIS, s.r.o. bola zaloen v roku 2002, ponka komplexn sluby v oblasti informanch systmov najm pre podniky ponohospodrskej prvovroby. Pre potreby prvovrobcov vyvinula agrrny geografick informan systm Skeagis, ktor poskytuje informcie pre operatvne riadenie ponohospodrskej vroby, umouje spracovva a vyuva daje z katastra nehnutenost, vytvra njomn zmluvy, grafick a textov vstupy pre potreby agronma a manamentu podniku a dodriava legislatvu pre potreby kontrolnch orgnov.

 

SKEAGIS, s.r.o., A. Kmea 5397/23, 036 01 Martin

043 2851 580, skeagis@skeagis.sk, www.skeagis.sk


Spolonos COMPSERVICE spol s r.o. vznikla v mji roku 1991. Hlavnou innosou spolonosti je predaj a zavdzanie ekonomickch informanch systmov v rmci vchodoslovenskho reginu. Zkaznkmi firmy s hlavne mal, stredn, ale aj vek ponohospodrske, obchodn a strojrske podniky. V sasnosti COMPSERVICE spol s r.o. zmluvne zabezpeuje chod ekonomicko-informanch systmov vo viac ako 250-tich podnikoch.

 

Compservice spol. s r.o., Prask 4, 040 11 KOICE

055/6442156, 57, www.compservice.sk, compservice@compservice.sk

 


Je to tm profesionlnych, kreatvnych a spoahlivch montnych pracovnkov, ktor svoju prcu ber ako poslanie a v centre ich pozornosti je predovetkm spokojn klient. Do ich realizci prinaj nevedn rieenia, ktor dotvraj celkov pozitvny dojem z ich prce. Mju mnoho sksenost so spoluprcou ohadom realizci mnohch architektonickch skvostov a profesionlnych LED osvetlen od spolonosti LIDES s.r.o. Spolupracuju s pnom Ing. arch. Gabrielom Ciglanom, ktor im prina rzne architektonick rieenia interirov a exterirov.

 

Viktor Guzman, L. Novomeskho 769/20, aa 927 01

elefnny kontakt: +421 908 065 262, mail:guzman@vipelektro.sk, www.vipel.sk


Aurus s.r.o. IT sluby pre ponohospodrov.
Aurus Ekopacket ekonomick informan systm na riadenie ponohospodrskeho podniku
Aurus Pozemky informan systm na evidenciu pdy, njomnch zmlv a platieb vrtane prehadu katastrlnych a inch mp
Aurus Agro informan systm na riadenie agronomickej innosti ponohospodrskeho podniku vrtane prehadu mp uvanej pdy

 

AURUS s.r.o., Trnavsk 80, 821 02 Bratislava

02/443 738 93 www.aurus.sk, aurus@aurus.sk

 


 

MIDINET s.r.o. sa od svojho zaloenia zaober komplexnm servisom a slubami v odbore vpotovej techniky a to predajom, vylaovanm a uvateskm prispsobovanm hotovch programov a hardwarovej techniky na bze PC ako s platformami Linux, Mac OS tak aj Windows.

 

MIDINET s.r.o., Nemocnin 14, 99001 Vek Krt
047/4911282 , 0907/ 853 668, obchod@midinet.sk www.midinet.sk

 


Spolonos INTES Trnava spol. s r.o. so sdlom v Trnave, vznikla v roku 1994 transformciou zo zdruenia fyzickch osb INTES, ktor bolo zaloen v roku 1990. U takmer 20 rokov naa spolonos psob na trhu v 2 zkladnch innostiach: Profesionlne sluby v oblasti tovnctva, dan a miezd a vlastn vvoj ekonomickho softvru ASRPPoK a WINTES-SQL a jeho aplikcia.

 

INTES Trnava, s.r.o. Spartakovsk 1/B 91701 Trnava

033/5536 866 intes@intes.sk, www.intes.sk


Spolonos SH systm, spol. s r. o. vznikla v roku 1993. Hlavnm zameranm je poskytovanie sluieb v oblasti informanch technolgi - servis techniky, systmu, sluby spojen s prevdzkou internetu, antivrusovej bezpenosti a pod. Orientujeme sa na mal a stredn podniky, pre ktor nie je vhodn zamestnva vlastnho zamestnanca, ktor by sprvu techniky a systmu vykonval.

 

SH systm, spol. s r. o., Soblahovsk 2050, 911 01 TRENN
069/2032 919, www.shsystem.sk